گواهینامه استاندارد ISO 14001

گواهینامه استاندارد ISO 14001

ISO سیستم مدیریت محیط زیست بر مبنای استاندارد بین المللی 14001 هدف کلی این استاندارد ، پشتیبانی از حفاظت محیط زیست و پیشگیری از آلودگی است به طوری که با نیازهای اجتماعی ، اقتصادی در تعامل باشد . استانداردهای مدیریت

گواهینامه استاندارد ISO 9001

گواهینامه استاندارد ISO 9001

مقدمه اهمیت استفاده ار ابزارها و روشهای نوین در علوم مختلف بر پایه تجارب و تخصّصهای جهانی و استانداردهای مدوّن شده بویژه در « علم مدیریت » بر هیچکس پوشیده نیست . در سازمانهای خدماتی منجمله سازمانهای دولتی که از

سیسـتم مدیـریت یکپـارچه IMS

سیسـتم مدیـریت یکپـارچه IMS

بر هیچکس پوشیده نیست که استفاده از سیستم ها و روش های استاندارد بر پایه تجارب بین المللی در      سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در سازمان های خدماتی به دلیل ماهیت عملکردی ، نوع فعالیت ها

سیستم رضایت مشتری برمبنای استاندارد بین المللی ISO 10002

سیستم رضایت مشتری برمبنای استاندارد بین المللی ISO 10002

هدف از تدوین این استاندارد بین المللی ارائه راهنمایی هایی برای طراحی، برنامه ریزی و اجرای فرآیندی اثر بخش و کارا در مورد رسیدگی به نظرات و نظرات و شکایات مشتریان است . این استاندارد بر آن است تا سازمان

گواهی نامه استانداردOHSAS 18001

گواهی نامه استانداردOHSAS 18001

    استقرار سیستم های مدیریتی كه از مدتی پیش سازمانها و شركتهای داخلی و خارجی برای بهبود عملكرد خود بدانها روی آورده اند از سال 1987 با انتشار استانداردهای 9000 ISO به صورت یك حركت همگانی در كشور به

logo-samandehi